In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005
File not found.

De heren drs. P.J.B. Feijtel en ir. C.P.C. Flipse:
Gezamenlijk de economische basis van Zeeland versterken

Bij zijn aantreden als gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening heeft de heer drs. H. van Waveren zich als doel gesteld, de economische basis van het Zeeuwse platteland en de steden te versterken. Volgens MKB-Zeeland lukt dat alleen als de economie wordt verbreed. Daarvoor heeft de ondernemerskoepel onder voorzitterschap van de heer drs. P.B.J. Feijtel consequent gepleit, wat zeker heeft bijgedragen aan de omslag in het denken op provinciaal niveau, over de kracht en ontwikkelingskansen van de Zeeuwse economie.


V.l.n.r. de heren Flipse en Feijtel.

Bouwend Nederland Afdeling Zeeland, onder voorzitterschap van de heer ir. C.P.C. Flipse, is één van vele branches die vertegenwoordigd is in de regioraad MKB-Zeeland. De Task Force Innovatieve Acties, een initiatief van MKB-Zeeland, voert een aantal pilots uit in het kader van die omslag in het denken. Bij het project 'Innovation Island' op Schouwen-Duiveland creëert een aantrekkelijk woonklimaat juist een economisch toekomstperspectief. De heren Feijtel en Flipse aan het woord over de inspanningen van hun organisaties bij deze omslag.

Mogelijkheden
Welke mogelijkheden biedt de provincie Zeeland u om gezamenlijk de economische basis van Zeeland te versterken? De heer Feijtel: "MKB-Zeeland neemt kennis van de stukken van de provincie. Politici hebben met veel partijen te maken en moeten vaak compromissen sluiten. Wij zijn van oordeel dat wij zelf initiatief moeten nemen en de overheid moeten aangeven waar kansen liggen. Sterker nog, wij proberen de regiefunctie te vervullen. 'Innovation Island' is daarvan een mooi voorbeeld. Verder hebben wij zitting in de sociaal-economische consultatie groep van werkgevers en werknemers (een soort SER op provinciaal niveau)." De heer Flipse:"Onze branchevereniging heeft het voortouw genomen bij het vinden van draagvlak voor het project 'Innovation Island'. We hebben een groot aantal partners waaronder de overheid bereid gevonden, mee te denken en te investeren in een duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse wooneconomie. De provincie Zeeland ziet in dit project kansen om in een nieuwe samenwerkingsvorm met marktpartijen succesvol te operen."

Ontplooiingskansen
U streeft ernaar dat jongeren zich in Zeeland kunnen ontplooien en in de eigen omgeving werk en woonruimte kunnen krijgen. Hoe realiseert u die doelstelling? Het is niet zo erg dat jongeren wegtrekken om te studeren, vindt de heer Feijtel: "Wat wij belangrijk vinden, is dat er voor jonge mensen en gezinnen werkgelegenheid is in Zeeland, zodat zij terug kunnen komen en hier hun toekomst kunnen opbouwen. Dat baart zorgen. MKB-Zeeland probeert perspectief te creëren voor jonge mensen; zorgen voor aantrekkelijke banen en woningen. 'Innovation Island' is een innovatief project, dat het verhaal omdraait: woonklimaat biedt economisch klimaat." De heer Flipse vertelt dat de Rabobank het project Innovation Island heeft 'doorgerekend' op de economische impuls voor Schouwen-Duiveland. Immers het uitgangspunt van dit concept is dat met het creëren van nieuwe woonmilieus het ook mogelijk is, de lokale economie een forse impuls te geven. Wanneer de eerste proefprojecten op Schouwen-Duiveland in ontwikkeling worden genomen, dan zal de woningvoorraad op dit eiland met 4,3 % toenemen. Hiermee is een investering van 300.000 miljoen euro gemoeid. Uit de berekeningen van de Rabobank blijkt, dat met deze toename van de woningvoorraad ook 240 extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Een forse impuls voor de lokale economie; interessant voor een ieder - jong en oud - die in Zeeland wil (blijven) wonen én werken."

Kwantiteit en kwaliteit
Welke consequenties heeft economische verbreding voor de planologie als voorop staat dat kwantiteit en kwaliteit van de Zeeuwse economie worden bevorderd? "Het ontwikkelen van een wooneconomie biedt een kans, de Zeeuwse economie te verbreden en te versterken. Maar het gaat dan wel om het creëren van nieuwe woonmilieus die de Zeeuwse identiteit versterken en aansluiten bij de Zeeuwse schaal. Kwalitatief hoogwaardig en aansluitend bij de wensen van verschillende woonconsumenten. Dat kan, daar is zeker een markt voor. Het vraagt alleen wel een andere planologische visie, meer gericht op mogelijkheden en kansen in plaats van onmogelijkheden en beperkingen", aldus de heer Flipse.

'Innovation Island'
Hoe werken de Zeeuwse mkb-ondernemers samen in het project 'Innovation Island'?
De Zeeuwse bouwbedrijven hebben voor de verdere ontwikkeling van het project 'Innovation Island' een bouwconsortium opgericht met de naam ProWonEc Zeeland BV. In totaal zijn 27 Zeeuwse bouw- en infrabedrijven aandeelhouder in deze vennootschap. Wanneer daadwerkelijk projecten in exploitatie genomen worden, dan worden aparte project b.v.'s opgericht. Hierin kunnen ook andere marktpartijen participeren. Uitgangspunt is wel dat deze partijen de bereidheid tonen, het gedachtegoed van 'Innovation Island' uit te dragen. MKB-Zeeland is als branchevereniging niet bij het consortium betrokken. 'Innovation Island' is onderdeel is van de vijftien product-markt-combinaties die zijn voortgekomen uit de Task Force Innovatieve Acties. "Qua omvang en impact van het project is dit de kroon op ons werk. Het is goed dat wij zelf het initiatief nemen om projecten op te starten, die de Zeeuwse economie een impuls geven en partijen bij elkaar brengen. Daarmee tonen wij onze betrokkenheid bij het project. Bij de uitvoering daarvan zijn wij niet betrokken, wij vervullen dus zuiver een intermediaire rol", aldus de heer Feijtel. Stuiten de plannen met betrekking tot de ontwikkelingsplanologie en wooneconomie op veel verzet van bijvoorbeeld milieuorganisaties? Zij pleiten immers voor behoud van de groenblauwe kwaliteiten van Zeeland. Veel mensen verweren zich bij voorbaat tegen nieuwe ideeën, vaak uit onwetendheid. "Groen en blauw" worden geassocieerd met "positief" en "rood" met negatief. Niet altijd terecht. Het is de taak van alle partijen om dat soort organisaties terdege voor te lichten. Uiteindelijk zullen zij toegeven dat bij een project zoals 'Innovation Island' de groenblauwe kwaliteit behouden blijft en zelfs versterkt kan worden. De heer Feijtel: "Partijen moeten daarbij hun eigen identiteit overeind houden. MKB-Zeeland moet ervoor zorgen dat zij niet als provinciale overheid gaan optreden."

De wooneconomie versterkt de campagne 'Welkom in Zeeland'.
De heer Flipse: "Er is voldoende ruimte en kwaliteit om nieuwe woonmilieus in Zeeland te ontwikkelen voor de bestaande bevolking én voor nieuwe inwoners. Wanneer de eerste projecten in het kader van 'Innovation Island' gerealiseerd zijn, wordt hiermee absoluut de campagne 'Welkom in Zeeland' versterkt. Zo ver is het nu alleen nog niet." De heer Feijtel: "Hoe concreter, hoe beter!"
Op welke wijze besteedt u in de wooneconomie aandacht aan de 'zilveren golf'?
Beide heren erkennen dat de zilveren golf qua omvang en financiële draagkracht belangrijk is voor Zeeland, maar stellen ook dat de provincie niet mag vergrijzen. De wooneconomie zal in veel branches banen voor jongeren creëren. Het kapitaal van de zilveren golf fungeert als motor om de jeugd hierheen te trekken. "Innovation Island' richt zich niet speciaal op die doelgroep, maar kan er ook niet aan voorbijgaan," besluiten zij.


...vervaardigt
Manifest Duurzame Dynamiek

...droomt
Droom wordt werkelijkheid

...evalueert
Ongedwongen sfeer op Contacta 2005

...verandert
Strategische keuze geeft Unitron impuls

...zoekt
Banen voor partners

...prikkelt
'Als starter zitten ze niet op je te wachten'

...bezoekt
Startersdag op 5 november in Hotel Goes

....start
Aantal starters neemt toe

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...versterkt
Gezamenlijk de economische basis van Zeeland versterken

...verbreedt
Kracht en ontwikkelingskansen van de Zeeuwse economie

...bouwt
Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...leert
Kwaliteit is bereikbaar voor iedereen

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...promoot
Zeeland Seaports en ZPPC promoten samen haven

...informeert
Gemoedelijkheid op BOS-infobijeenkomst

...veilt
Tweede JKW-Veiling

...organiseert
Unieke promotie voor Zeeland

...viert
Ondernemend Zeeland wil JM-festijn prolongeren

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting