In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2006
File not found.

Onderzoek Bouwkennis:
Gevolgen bouwenquête: vertrouwen en imago geschaad

Het is inmiddels ruim vier jaar geleden dat werd besloten tot een parlementaire enquête naar illegale prijsafspraken in de bouwnijverheid. In het eindverslag concludeert de commissie dat er sprake is geweest van grootschalige fraude in de bouw. Het aan het licht komen van deze fraude had een enorme impact op de sector. Drie jaar na dato onderzocht Bouwkennis in hoeverre verschillende partijen nu nog consequenties ervaren van de bouwenquête. Uit dit onderzoek onder 1.500 respondenten blijkt dat bijna een kwart van de partijen binnen de bouw nu nog consequenties van de bouwenquête ondervindt. De bouwenquête heeft vooral zijn weerslag gehad op het aanbesteden, het vertrouwen binnen de sector en het imago van de sector.Het eindverslag van de enquêtecommissie wond er geen doekjes om; bouwbedrijven maakten onderlinge prijsafspraken en verdeelden het werk, waardoor er geen concurrentie was, geheel tegen de Europese regels in. Bijna een kwart van de verschillende partijen binnen de bouw ondervindt nu nog steeds consequenties van de bouwenquête. Dit geldt vooral voor de advies- en bouwmanagementbureaus maar ook bij de overheid, de woningbouwcorporaties en de hoofdaannemers B&U is een bovengemiddeld percentage bedrijven te vinden dat de consequenties van de enquête nog steeds bemerkt.

Consequenties
Het percentage klusbedrijven dat consequenties ondervindt van de bouwenquête is relatief gezien erg klein. Wat te verklaren is aangezien deze partij veelal op kleine schaal werkt in opdracht van particulieren, waar nooit prijsafspraken zijn gemaakt. Bij de overige marktpartijen speelt de bouwenquête nog altijd een rol van betekenis. Zoals gezegd is deze rol bij de advies- en bouwmanagementbureaus, de overheid, woningcorporaties en hoofdaannemers B&U het grootst. Bij advies- en bouwmanagementbureaus is dit maar liefst éénderde van de bedrijven. Bij de andere reeds genoemde partijen is dit een iets minder groot aantal. Ook onder architecten, ontwikkelaars en installateurs ondervindt ongeveer éénvijfde van de bedrijven consequenties van de bouwenquête. Bij onderaannemers is dit één op de tien bedrijven. Wat verder opvallend is, is dat veel bedrijven aangeven niet te weten in hoeverre zij nu nog consequenties ondervinden. Dit kan eenvoudig verklaard worden. Immers in de praktijk zal zelden specifiek gerefereerd worden aan de bouwenquête waardoor je mogelijke consequenties er niet altijd aan kan toeschrijven.

Voorzichtiger
Aan de verschillende partijen is gevraagd wat zij merken van de bouwenquête. Hierop wordt veelvuldig geantwoord dat het aanbesteden is veranderd. Er worden striktere aanbestedingsregels gehanteerd en er is meer controle, de vormen van aanbesteding veranderen en opdrachtgevers zijn voorzichtiger bij aanbesteden. Deze laatst genoemde reden heeft te maken met op de loer liggende sancties maar ook met een tekort aan vertrouwen binnen de sector. Dit tekort aan vertrouwen is een consequentie die binnen elke marktpartij veelvuldig wordt opgemerkt. Het gebrek aan vertrouwen wordt vooral de hoofdaannemers B&U opgemerkt maar ook door de advies- en bouwmanagementbureaus wordt het gebrek veelvuldig genoemd. Het gebrek aan vertrouwen lijkt in alle fasen van het bouwtraject terug te komen maar speelt vooral tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij. Opmerkingen die hierbij naar voren komen zijn: 'het vertrouwen tussen aannemer en klant in nog altijd wankel', 'ik merk regelmatig achterdocht bij mijn opdrachtgevers', enzovoorts. Wat hiermee in verband staat is het slechte imago van de bouw. Een bovengemiddeld aantal spelers binnen de markt bemerkt dat het imago van de bouw door de bouwenquête is verslechterd. Gezien de antwoorden kan er bijna gezegd worden dat de bouwenquête een voorzichtige en angstige markt heeft gecreëerd. Dit wordt zelfs door een enkele respondent expliciet zo benoemd.

Markt transparanter
Gelukkig worden de gevolgen van de bouwenquête niet altijd als negatief ervaren. Zo prijzen sommige respondenten het feit dat de markt transparanter is geworden. Ook leeft de gedachte dat bouwenquête daadwerkelijk voor minder 'gesjoemel' binnen de sector heeft gezorgd. Ook vinden de respondenten dat de bouwsector meer integer is geworden na de bouwenquête, al vindt een aantal respondenten ook dat de bouw hierin is doorgeslagen.

Conclusie
Concluderend kan worden gezegd dat bijna een kwart van de bedrijven binnen de bouwsector anno 2006 nog steeds de consequenties ondervindt van de bouwenquête ten opzichte van 42 procent die geen aantoonbare gevolgen meer ondervindt. De bedrijven die nog steeds iets merken van het effect van de bouwenquête hebben hier over het algemeen een negatief beeld bij. Volgens hen is de sector angstig en voorzichtig geworden mede door een tekort aan vertrouwen en een negatief imago van de sector. De partijen die vinden dat de bouwenquête voor een positieve verandering heeft gezorgd, prijzen de openheid die na de enquête is ontstaan.


Vraag: Zijn er nog consequenties te merken van de bouwenquête?
  Ja Nee Weet niet/
geen mening
       
Totaal 22 42 36
Advies en bouwman. 33 30 37
Overheid 30 31 39
Woningcorporatie 29 35 35
Hoofdaannemer B&U 28 47 24
Architect 22 43 35
Ontwikkelaar 19 46 35
Installateur 18 44 38
Onderaannemer 11 49 39
Klusbedrijf 4 53 43

Bron: Bouwkennis, april 2006


...verenigt
OCG optimistisch over Zeeuwse economie

...verkoopt
Passie voor cyclisme

...organiseert
Provincie zoekt draagvlak voor promotie van Zeeland

...inspireert
Kom en ZIE, innoveren doe je samen!

...innoveert
De innovatieprijs van Zeeland

...promoot
'Een goed klantenbestand is goud waard'

...maakt kennis met
Netwerk voor de Zeeuwse detailhandel

...loodst
Handleiding helpt ondernemers door procedures

....debatteert
Economie van Zeeland presteert opmerkelijk goed

...ontmoet
'De Ondernemer' exclusieve Mediapartner Contacta 2006

...rijdt
Zakelijk onderweg

...werkt samen
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...loopt risico
Hoe veilig is uw Zeeuwse bedrijf ?

...veilt
3e JKW Veiling Vlissingen

...bespreekt
Makelaars in gesprek met 'de Ondernemer'

...huurt flexibel
Toenemende vraag naar flexibele bedrijfsruimte

...onderzoekt
Gevolgen bouwenquête: vertrouwen en imago geschaad

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...kiest voor nieuw
Vraag naar nieuwbouw bedrijfsruimte groeit

...concludeert
Prinslandse Polder voor grootschalige glastuinbouw

...profiteert
Aanvangsrendementen voor commercieel vastgoed verder gedaald

...vindt mogelijkheden
Ondernemer op het platteland