In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2007
File not found.

Burgemeester E.J. Gelok van Borsele:
Gemeente van contrasten

Borsele is een gemeente met contrasten, uiteenlopend van een waardevol cultuurlandschap tot een grootschalig zeehaven industriegebied.


De heer E.J. Gelok burgemeester van Borsele.

Sinds 2002 is de heer E.J. Gelok burgemeester van Borsele. De burgemeester van contrasten: "Het ene moment verdiep ik mij in het traditionele handboogschieten op de staande wip en het volgende over de beveiliging van de KerncentraleBorssele."

De ruim 22.000 inwoners van Borsele wonen in het groen hart van Zuid-Beveland, verdeeld over vijftien dorpen. In het noorden grenst de in 1970 gevormde gemeente aan de Rijksweg A58, in het westen aan industriegebied Het Sloe en in het zuiden aan de Westerschelde. Van oudsher is het een agrarisch gebied, waar traditionele landbouwproducten worden gebouwd. De vruchtbare zeeklei is bij uitstek geschikt voor de zwarte bessenteelt. Ruim 75% van de oogst komt uit Borsele.

Industrieterreinen
De strategische visie, de 'Borsatlas', vermeldt dat de gemeente Borsele streeft naar een concentratie van bedrijventerreinen in het westelijk deel van de gemeente (Sloegebied en Sloepoort) en in Heinkenszand en 's-Gravenpolder.

Sloegebied
Burgemeester Gelok: "Duizend van de drieëntwintighonderd hectare van het Sloegebied ligt binnen onze gemeentegrenzen. Het beleid van dit industrie- en zeehavengebied wordt eenduidig uitgevoerd door Zeeland Seaports, die de zeehavens van Vlissingen, Borsele en Terneuzen beheert en ontwikkelt. Deze gemeenten en de Provincie Zeeland participeren in de havenautoriteit. Uit het oogpunt van werkgelegenheid is het Sloegebied belangrijk voor Borsele. Mede door de aantrekkelijke afstand werken daar veel van onze inwoners. Wij richten ons op verdere versterking van het Sloegebied, met inachtneming van milieubeperkingen."

Sloepoort
Het plan Sloepoort beslaat circa 30 hectare bruto bedrijfsgrond tussen de Sloeweg, Driedijk, Borsselsedijk en de Westerscheldetunnelweg. Voorwaarde voor realisatie is dat Sloepoort voldoet aan een goede landschappelijke inpassing en een acceptabel beeldkwaliteitsniveau. Het terrein is bestemd voor bestaande of nieuwe bedrijven die gelieerd c.q. gerelateerd zijn aan grootschalige zeehavengebonden bedrijvigheid in het Sloegebied. Daarnaast is het bedoeld voor bedrijven uit de gemeente Borsele die het niveau van de kern overstijgen en niet op kleinschalige bedrijventerreinen kunnen worden gehuisvest. Zeeland Seaports gaat de bedrijfsgronden exploiteren. Naar verwachting wordt Sloepoort begin 2008 bouwrijp gemaakt.

Noordzak II
Bedrijventerrein Noordzak II in Heinkenszand is een kleinschalig bedrijventerrein dat ruimte biedt aan bedrijven die naar aard en schaal een lokaal karakter hebben en georiënteerd zijn op het verzorgingsgebied van de kern. Nog enkele kavels zijn beschikbaar. De Ontwikkelingsmaatschappij Noordzak BV geeft ze uit. Na Noordzak II start de gemeente de afrondende fase Noordzak III op.

Bedrijventerrein
's-Gravenpolder fase IV Momenteel wordt op dit terrein circa 5,5 hectare bedrijfsgrond bouwrijp gemaakt. De gemeente geeft de kavels uit, die momenteel alle zijn voorzien van een verkoopoptie. Het bedrijventerrein is bestemd voor nieuwe en bestaande bedrijven die qua aard en schaal passen bij het verzorgingsgebied van 's Gravenpolder en voor elders in de gemeente solitair gevestigde bedrijven, die te groot zijn geworden.

Ontwikkelingen
"2007 wordt het jaar van belangrijke ontwikkelingen", vervolgt de heer Gelok. "De komst van de Westerschelde Container Terminal (WCT) zal onze economie versterken. De containerisering is een stimulans voor bestaande bedrijven en zal nieuwe bedrijvigheid aantrekken. Naar verwachting zullen Provinciale Staten dit voorjaar beslissen over de planologische wenselijkheid van de WCT. Daarna zal grondeigenaar Vlissingen het bestemmingsplantraject starten. Medio 2007 start Zeeland Seaports met de bouw van de zeshonderd meterlange kade aan de noordzijde van de Scaldiahaven voor de stukgoed- en containerterminal van Sea-Invest/Zuidnatie, de 'South Sea Terminal'. Naar verwachting leggen daar medio 2008 de eerste schepen aan. In volgende fasen wordt 550 meter kade gerealiseerd.

Verbrugge verlengt de kademuur van zijn reeds gevestigde bedrijf aan de zuidzijde van de Scaldiahaven. Naar verwachting wordt de Sloeweg (N62) in 2012 verdubbeld, de doorgaande verbinding tussen het Sloegebied, de Westerscheldetunnel en Rijksweg A58. Momenteel worden varianten bestudeerd en wordt gekeken naar een betere verkeersafwikkeling richting Goes. De aanleg van een extra afslag op de A58 naar Heinkenszand, kan het fileprobleem verhelpen."

Ondernemerscontacten
Korte communicatielijnen en snelle service richting bedrijven zijn kernbegrippen voor Borsele. De coördinatie binnen de gemeente verzorgt de bedrijfscontactfunctionaris. Hij voert regelmatig overleg met de Ondernemersvereniging Borsele.

Vitaal Platteland
"Tot 2001 was de Zak van Zuid-Beveland Waardevol Cultuurlandschap. Er was een loket ingesteld waar initiatiefnemers terecht konden voor hun subsidieaanvraag. Dat bestaat nog steeds, zij het met een gewijzigde functie. Inmiddels had de Provincie Vitaal Platteland Zeeland opgericht. Deze regeling stelde Europese en provinciale subsidie beschikbaar voor initiatieven die de leefbaarheid op het platteland ten goede komen. Sinds 2005 is de Zak van Zuid-Beveland aangewezen als deel van het Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland. Deze wil de kwaliteit van het gebied behouden en versterken. De Schaapskooi tussen Nisse en Heinkenszand als informatiecentrum is een van de te realiseren projecten.

Dankzij de inzet van vrijwilligers en bestuursleden kan deze unieke schaapskudde in stand blijven," besluit burgemeester Gelok die tevens voorzitter van Stichting Zeeuwse Schaapskudde is.


...beslist
Zeeland mag de boot niet missen!

...ontzorgt
Ondernemers zorgen uit handen nemen

...investeert
Zeeuws bedrijfsleven moet durven investeren

...moderniseert
Open source software in het MKB: onbekend maakt onbemind

...breid uit
"Op half uur rijden zitten tal van interessante bedrijven"

...helpt
Peterbedrijf helpt Zeeuwse en Vlaamse ondernemer

...groeit
Gemeente van contrasten

....communiceert
Succes trekt succes aan

...stimuleert
Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland

...leert
De sleutel tot continuiteit

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...varieert
Veel variatie op Java Comedy Night

...word ingezet
Zeeland Seaports zet in op containerterminal

...rijdt
Mercedes-Benz 320 CDI 4-matic

...verbouwt
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen''

...draagt over
Pand familiebedrijf vrij van overdrachtsbelasting