In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.

BZW bepleit nieuwe economische impulsen

Het zolang bepleite Zeeuwse Kennis- en Ontwikkelings-bedrijf, de NV Economische Impuls Zeeland (EIZ), is per 1 maart officieel van start gegaan. Hierin participeren provincie, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven om vanuit een gezamenlijke visie Zeeland nadrukkelijker op de kaart te zetten.


Voorzitter David Luteijn van de BZW Zeeland.

De Ondernemer spreekt met vier enthousiaste vertegenwoordigers van de Roosendaalse netwerkvereniging: Marc Brekoo van Target Vision, Cees Dekkers van Liton, financieel-bedrijfskundig advies, Dick Jan Albers, Switch re-integratie en Raymond Smulders van Studio I-Bizz. Brekoo vertelt dat het MKB Netwerk Roosendaal jaarlijks vier info-tainmentavonden houdt, waar ondernemers door inspirerende sprekers aan het denken worden gezet. Dekkers: "Een avond over de techniek achter het nieuwste computersysteem vinden we een stuk minder interessant. Het gaat erom dat we elke keer weer ondernemers willen inspireren met interessante sprekers die een verfrissende kijk of vernieuwende visie op het bedrijfsleven hebben." Albers vult hem aan: "en natuurlijk bieden onze avonden uitstekende mogelijkheden tot netwerken! Onze club heeft een vaste kern, maar ik zie elke keer weer nieuwe gezichten. Erg leuk."

Op deze wijze kan ook meer worden geprofiteerd van de aanwezige Haagse en Europese stimuleringsgelden, opdat ook in Zeeland van planstadium overgegaan kan worden naar uitvoeringsstadium. De uit Zuidzande afkomstige David Luteijn is eind vorig jaar Jelle Groenink opgevolgd als voorzitter van de BZW Zeeland. Luteijn kent het Haagse wereldje. De inmiddels 63-jarige Zeeuws-Vlaming was van 1983 tot 1995 Eerste Kamerlid voor de VVD, waarvan de laatste acht jaar als fractievoorzitter. Hij heeft een aantal zware staatscommissies voorgezeten en was medio 2000, op uitdrukkelijk verzoek van het kabinet, waarnemend Commissaris der Koningin in Zuid-Holland. „Het geeft kennis en ervaring van de Haagse contreien. Ik ken het spel van de kabinetsformatie.

de weg in Den Haag
Als fractievoorzitter van de Eerste Kamer heb ik bijvoorbeeld heel nauw samengewerkt met Frits Bolkestein. Eén van de zwakke punten in het Zeeuwse is dat maar weinig mensen de weg in Den Haag goed kennen. Van de geldstromen komt er veel te weinig in Zeeland terecht", aldus ir Luteijn. Hij studeerde agrarische economie en agrarisch recht aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en exploiteert, samen met zijn zoon, nog altijd een landbouw en recreatiebedrijf. Hij beklede onder ander bestuursfuncties bij grote corporaties als Cebeko en de Rabobank en was van 2002 tot 2006 algemeen directeur van Delta NV.Verder heeft hij een hele reeks commissariaten vervuld, met name in de toezichthoudende sfeer.

Visie
In het Manifest Duurzame Dynamiek van eind 2005 heeft de BZW een visie gepresenteerd voor de langere termijn in het kader van de economische ontwikkeling van Zeeland. Daarin worden havens & industrie, recreatie & toerisme en de agrarische sector als speerpunten van beleid genoemd. Dit strookt met het tweesporenbeleid van de Provincie dat perspectief biedt op een unieke positie in deRijn Schelde Delta: zowel verdere ontwikkeling van industrie- en havengebieden, als van de blauwgroene oase. „De sector havens & industrie vormt de motor van de Zeeuwse economie. Daar ligt onze kracht. In het provinciaal beleid moet er daarom ruimte worden geschapen voor verdere groei van de industriële sector in de zeehavengebieden. Natuurlijk moet er ruimte blijven voor een groen open landschap, een van de keurmerken van Zeeland, maar dat mag niet ten koste gaan van de industriële sector in de zeehavengebieden. Het is het hart van de Zeeuwse economie, met tevens veel afgeleide bedrijvigheid.

Vandaar ook dat de BZW een groot voorstander is van de Westerschelde Container Tunnel (WCT), maar ook van andere containerfaciliteiten zoals bijvoorbeeld voorzien in de plannen van Verbrugge Terminals. Het gaat niet om òf òf, maar èn èn. Wil je geen achterstand oplopen, dan zul je mee moeten gaan in de internationale containerisatie. In wat voor vorm dan ook, moet er aansluiting worden gevonden met de grote internationale containtertrafieken. De WCT is daarbij een uitgelezen kans", stelt Luteijn. Negentig procent van de grotere Zeeuwse bedrijven zijn aangesloten bij de BZW. „We zijn een behoorlijk actieve vereniging die invloed probeert uit te oefenen in het belang van de achterban. De BZW is in de eerste plaats belangenbehartiger naar de overheden toe, en daarnaast ook een netwerkorganisatie voor alle leden.

Samenhang
Iedere maand is er een lunchbijeenkomst waar informatie wordt verschaft over recente onderwerpen en waar je ervaart wat er leeft onder de ondernemers. Hoe kan bijvoorbeeld overbodige regelgeving worden teruggedrongen? Onzinnige en tegenstrijdige regels zijn een van de grootste ergernissen van ondernemers." Samenhang tussen de 3 O's, Ondernemers, Overheid en Onderwijs, is volgens David Luteijn van eminent belang. „Kennisinstellingen als HZ en ROC worden steeds belangrijker in het kader van toelevering van adequate arbeidskrachten naar het bedrijfsleven. Opleidingsplaatsen moeten worden afgestemd op de vraag van de markt. Gelukkig is er een positieve ontwikkeling gaande. Stonden onderwijs en bedrijfsleven voorheen met de ruggen tegenover elkaar, tegenwoordig is er het besef dat men niet zonder elkaar kan.


David Luteijn heeft een goed inzicht in de Haagse contreien.

Het is bijvoorbeeld logisch dat er nauw overleg is tussen DOW en ROC Terneuzen. De BZW anticipeert op de verwachte krapte op de arbeidsmarkt, niet alleen ten aanzien van technisch personeel maar bijvoorbeeld ook in de zorg. Als BZW proberen we een beetje ordening en sturing aan te brengen", aldus Luteijn die namens de BZW ook lid is van de provinciale Stuurgroep Ouderen en Arbeid, initiator van de campagne de GrijsGroene Motor.

Imago
„Het imago van Zeeland moet verbeterd worden. Mensen moeten meer bewust worden gemaakt van het feit dat Zeeland een aantrekkelijk woon- en werkgebied is. Als directeur van Delta kreeg ik wel eens de vraag voorgelegd van een potentiële nieuwe arbeidskracht of er voor zijn kinderen wel fatsoenlijk onderwijs is in Zeeland. Het beeld van Zeeland dat bijvoorbeeld randstedelingen op hun netvlies hebben, moet een positieve impuls krijgen." De BZW-voorzitter memoreert dat een drastische verbetering van de infrastructuur tot (nog) meer economische ontwikkeling leidt. „Gelukkig is in november onder leiding van toenmalig minister Karla Peijs van Verkeer & Waterstaat een doorbraak bereikt met de plannen voor de tunnel bij Sluiskil, onder het kanaal van Gent naar Terneuzen. Als we ook rekening houden met een verbreding van de autowegen naar en van de Westerscheldetunnel, zal met een beetje goede wil de snelweg Goes-Gent over ruim vijf jaar gereed kunnen zijn", aldus David Luteijn.


...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt