In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.

Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

Zeeuwse ondernemers profiteren nog onvoldoende van het kennispotentieel dat aanwezig is bij de Hogeschool Zeeland. Syntens, MKB-Zeeland en de Hogeschool Zeeland sloegen daarom de handen ineen om ondernemers te wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Het innovatiecluster wooneconomie is hiervan een voorbeeld. Doel van het cluster is om de nog te ontwikkelen woongebieden op Schouwen-Duiveland innovatief in te richten.

Het innovatieve cluster wooneconomie bestaat uit 26 aannemers, die zich verenigd hebben in ProWonEc Zeeland BV. Syntens organiseerde voor het innovatiecluster een negental workshops, rondom de volgende vier thema's: integraal ontwerpen, publiek-private samenwerkingsvormen, duurzaamheid en domotica. Clusterleden kregen tijdens deze bijeenkomsten de kans om meer kennis op te doen en daarnaast onderling kennis uit te wisselen. Ook werden de deelnemers gestimuleerd om de opgedane kennis toe te passen binnen hun eigen organisatie. Inmiddels is er vanuit ProWonEc besloten een methodiek te ontwikkelen voor het integraal ontwerpen en het toepassen van domotica in nieuwe gebouwen. Er zal een pilotproject worden gestart, waarbij de oude en de nieuwe methodiek worden toegepast.

Kennisoverdracht
Het innovatiecluster Wooneconomie is mede tot stand gekomen vanuit de SIA/RAAK regeling. Deze is opgezet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nadruk in de aanpak van RAAK (Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie) ligt op het laten ontstaan van kennisnetwerken in de regio, en daarbinnen het op gang krijgen van concrete samenwerkingsprojecten tussen mkb-ondernemers en de kennisinstellingen. Syntens is als makelaar en schakelaar ook formeel betrokken bij de uitvoering van de RAAK-regeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Syntens innovatieadviseur Jack Hoogenboom.

Telefoon: 06 - 51 22 44 81
E-mail: jho@syntens.nl


...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt