In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.

De rol van de notaris
Meer dan een kostenpost

De wijze waarop in Nederland recht en rechtspraak functioneren draagt substantieel bij aan de groei van onze economie. Van de 2% economische groei per jaar gemiddeld over de afgelopen decennia kan 0,8% per jaar worden toegerekend aan het goed functioneren van wetgeving, rechtspraak en rechtshandhaving in brede zin."Met dit bericht - dat in 2005 de pers haalde - is het bewijs geleverd dat de notaris macro-economisch heel wat oplevert en niet louter een kostenpost is hetgeen nogal wat mensen denken." Arnaud Wilod Versprille is notaris bij 'Oude Luttikhuis & Zwaan' en een van de personen die wij de vraag 'Wat kan de notaris betekenen voor een ondernemer?' voorlegden. "Het is nu eenmaal zo dat sommige afspraken goed vastgelegd moeten worden. Daar is een onafhankelijke deskundige voor nodig die door middel van een officiële akte belangrijke zaken op papier zet. En daar komen wij in beeld: de notaris."

Notariele akte
We weten allemaal dat we voor het afsluiten van een hypotheek, samenlevingscontract of testament bij de notaris aan het juiste adres zijn. Maar zeker ook voor ondernemers kan de notaris een zeer belangrijke toegevoegde waarde bieden. "Allereerst zijn daar natuurlijk de taken die ons door de wet zijn toebedeeld," aldus Jeroen ten Berg, notaris bij 'Loyens & Loeff'. "Veel ondernemingen zijn ondergebracht in een BV; ons land telt er inmiddels ruim 600.000. Aangezien de BV valt onder de 'rechtspersonen' - evenals NV, coöperatie, vereniging en stichting - moet deze opgericht worden bij notariële akte. Ook voor bijvoorbeeld aandelenoverdracht en statutenwijziging(en) is een notariële akte verplicht."

Zekerheid
"Maar zelfs als die verplichting niet in de wet is opgenomen, is het vaak verstandig toch het een en ander vast te laten leggen," vervolgt Ten Berg. "Zo vereist een eenmanszaak bijvoorbeeld geen notariële akte. Niettemin is het aan te raden - als eigenaar ben je nu eenmaal sterfelijk - het een en ander op papier te laten zetten. Als er twee of meer ondernemers samen gaan werken dan moeten de spelregels worden vastgelegd. De notaris 'timmert' zo'n overeenkomst in elkaar." "Maar hij/zij doet meer dan enkel het opschrijven wat de verschillende partijen willen," beamen beide mannen. "Een 'goede' notaris opereert pro-actief en fungeert ook als klankbord voor de ondernemer," laat Wilod Versprille weten. "En bovenal biedt hij zekerheid!"

Wetswijzigingen
Wetswijzigingen 'Zekerheid' die vandaag de dag van ongekend belang is. We leven nu eenmaal in een tijd waarin we overspoeld worden met wetgeving. Laten we eens kort een drietal belangrijke wetswijzigingen onder de loep nemen:

 • De nieuwe wet op de personenvennootschappen
  Momenteel behandelt de Eerste Kamer een wetsvoorstel met nieuwe regels voor de zogeheten 'personenvennootschappen'. Het gaat hierbij om de maatschap, de vennootschap onder firma (V.O.F.) en de commanditaire vennootschap (C.V.). Voor eenmanszaken en BV's heeft deze wet geen consequenties. In het wetsvoorstel is geregeld dat de personenvennootschappen in hun huidige vorm vervallen.
  Hiervoor in de plaats komen de niet-openbare vennootschap (samenwerkingsverbanden die niet onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treden), openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV) en de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR). Deze OVR is omzetbaar naar een BV en vice versa.
 • De Nieuwe Handelsregisterwet
  De Kamer van Koophandel werkt momenteel aan een nieuw Handelsregister dat gaat dienen als basisregistratie voor ondernemingen en rechtspersonen. Het register wordt onderdeel van het stelsel van basisregistraties van de overheid, zeg maar de basiskaartenbak van Nederland. Snel, volledig en eenvoudig zijn hier de drie kernwoorden. Daarnaast biedt het nieuwe Handelsregister ondernemers tevens meer zekerheid.
 • De flexibilisering van het BV-recht
  De vereenvoudiging van het BV-recht levert het bedrijfsleven veel voordelen op.
Ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventures en concerns waardoor zij beter en sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt en hun concurrentiepositie kunnen versterken. De huidige prognose is dat deze drie wetten op 1 januari 2008 in werking zullen treden. "En dat is een prima ontwikkeling," vindt zowel Wilod Versprille als Ten Berg. "De wetgeving hieromtrent was namelijk danig verouderd."Zoektocht
Ongetwijfeld vraagt de ondernemer zich op dit punt af 'Waar vind ik de notaris die mij adviseert over al die veranderingen in de wetgeving, die met me meedenkt en mijn belangen naar beste kunnen behartigt?'. Met ander woorden: hoe start ik de zoektocht naar een 'goede' notaris? Het antwoord van beide heren is eensluidend. "Ga vooral eens om je heen vragen. Zo kan je accountant je ongetwijfeld verder helpen. Of wat te denken van je bank; zij hebben op hun beurt ook weer met notarissen te maken. De 'goede' notaris voor meneer A hoeft namelijk niet per definitie ook een 'goede' notaris voor mevrouw C te zijn."

Een aantal overeenkomsten en verklaringen moeten - om geldig te zijn - worden opgenomen in een notariële akte. De belangrijkste zijn:

 • Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
 • Het maken of wijzigen van een testament
 • Het overdragen van een onroerende zaak, zoals een woning
 • Het vestigen van zakelijke rechten, zoals een hypotheek op een onroerende zaak
 • Het oprichten van een besloten vennootschap
 • Het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap
 • Het oprichten van een stichting
De voordelen van de notariële akte gelden natuurlijk niet alleen voor de overeenkomsten en verklaringen die volgens de wet in een notariële akte moeten worden opgenomen. Daarom wordt ook vaak gebruik gemaakt van de notariële akte als de wet die eis niet stelt. Zo wordt ook een huurovereenkomst of de koopovereenkomst van roerende zaken regelmatig in een notariële akte neergelegd. Hiermee is echter pas een deel van de werkzaamheden van de notaris belicht.

Zijn takenpakket behelst namelijk veel meer dan enkel het opstellen van bovenstaande akten. Op tal van gebieden kan hij de ondernemer met raad en daad bijstaan en een belangrijke factor in de bedrijfsvoering betekenen. Een opsomming is onbegonnen werk - en bovendien ook helemaal niet nodig. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft al deze informatie namelijk overzichtelijk op haar website staan.

De website van de Kamer van Koophandel
Internet: www.kvk.nl

De website van Justitie
Internet: 'www.justitie.nl

Deze 2 sites geven uitgebreide informatie over de drie wetswijzigingen die in dit artikel de revue passeren.


...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt