In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2005
File not found.

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2006 en voorstellen tot hervorming van de vennootschapsbelasting in 2007

De voorgestelde wijziging in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2006 komen deels uit de Nota "Werken aan de winst". Deze nota heeft staatssecretaris Wijn op 29 april jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.In deze nota staan de regeringsplannen beschreven om te komen tot een hervorming van de vennootschapsbelasting. Het doel van deze hervorming is drieledig. De regering wil het Nederlandse vestigingsklimaat verbeteren, de vennootschapsbelasting EU-bestendig maken en de grondslag aanpassen. De beoogde ingangsdatum van deze hervorming is 1 januari 2007. De toekomst zal uitwijzen of deze datum haalbaar is. Tevens is het ook de vraag of de voorstellen daadwerkelijk ongeschonden in wetten worden omgezet. Verlaging belastingtarieven

Verlaging belastingtarieven
De meest in het oog springende wijziging betreft het voorstel tot verlaging van de belastingtarieven. Het opstaptarief, het belastingtarief over de eerste € 41.000 winst, gaat in 2007 naar 20% (2005: 27% over de eerste e 22.689). Het algemene tarief gaat van 31,5% naar 26,9% in 2007. Per 1 januari 2006 wijzigen deze tarieven ook al. Over de eerste e 22.689 winst bedraagt het opstaptarief dan 25,5% en het algemene tarief 29,6%.

Bij het opstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2005 verdient het de aanbeveling om na te gaan in hoeverre het binnen de fiscale wetgeving mogelijk is om winsten uit te stellen en kosten naar voren te halen. De winst in 2006 wordt immers 1,9%-punt lager belast in 2006 en zelfs 4,6 of 11,5%-punt op basis van de regeringsplannen per 2007. Door de kosten naar voren te halen zijn zij aftrekbaar tegen een hoger tarief.

Overige voorstellen hervorming vennootschapsbelasting 2007
De regering overweegt om een grensoverschrijdende fiscale eenheid toe te staan. Hierdoor kunnen verliezen van buitenlandse dochtermaatschappijen direct verrekend worden met de winsten van de Nederlandse maatschappijen. De Nederlandse wetgeving staat een grensoverschrijdende fiscale eenheid thans niet toe. De huidige wetgeving wordt overigens op dit punt al strijdig geacht met Europese wetgeving.

De regels voor de beperking van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting zijn legio. Door allerlei ad hoc anti-misbruikwetgeving ziet men door de bomen het bos niet meer. De regering heeft aangekondigd deze regels te stroomlijnen. Met betrekking tot het renteonderwerp overweegt de regering een groeprentebox in te voeren. Dit houdt in dat de ontvangen rente van groepsmaatschappijen bij de ontvanger belast zijn tegen 10%, maar helaas ook bij de Nederlandse betaler aftrekbaar zijn tegen 10%. Voor de invoering van de groeprentebox overweegt de regering om toestemming te vragen aan de Europese Commissie aangezien deze regeling aangemerkt kan wordt als schadelijke belastingconcurrentie.

Sigaar uit eigen doos?
De verlaging van de belastingtarieven alsook andere maatregelen mogen "niks kosten". "Budgettair neutraal" heet dit in het Haagse jargon. De belangrijkste financieringsmaatregel uit de regeringsplannen om de tariefsverlaging te financieren, is de beperking van de afschrijvingsmogelijkheid op onroerend goed tot de werkelijke waarde. Methoden om deze beperking te omzeilen zijn voor de belastingadviseurs al gemeengoed. Een andere maatregel betreft de beperking van de verliesverrekening. Verliezen kunnen nu nog verrekend worden met de winsten van de voorgaande 3 jaren en in principe onbeperkt in tijd met de toekomstige winsten.Voorgesteld is om de termijn voor achterwaartse verliezen van 3 jaar te beperken naar 1 jaar en de termijn voor voorwaartse verliezen te beperken tot 8 jaar. Ook hier kan uw belastingadviseur u weer van dienst zijn om in voorkomende situaties verdamping van verliezen na 8 jaar te voorkomen. Daarnaast zijn er plannen om de deelnemingsvrijstelling te wijzigen en een stringentere gemengde kostenaftrek voor bedrijven in te voeren. Deze laatste twee maatregelen komen hierna aan bod, aangezien zij al per 1 januari 2006 ingevoerd worden.

Gemengde kostenaftrek
Per 1 januari 2006 zal de bestaande aftrekbeperking voor gemengde kosten voor directeuren grootaandeelhouders en in de onderneming werkzame aanmerkelijk belanghouders worden uitgebreid tot kosten die betrekking hebben op alle werknemers. Dit zal voor de meeste vennootschapsbelastingplichtige bedrijven helaas leiden tot een lastenverzwaring.

Deelnemingsvrijstelling
De moedermaatschappij is geen vennootschapsbelasting verschuldigd over genoten voordelen uit deelnemingen. Hierbij kunt u denken aan ontvangen dividenden of de ontstane winst bij verkoop van een deelneming. Als de voordelen negatief zijn, geldt onverkort de deelnemingsvrijstelling.

Deelnemingsverliezen zijn dus niet aftrekbaar. Hierop kent de wet een aantal uitzonderingen. De twee meest voorkomende uitzonderingen zijn: 1. Tijdelijke afwaardering van een in de afgelopen vijf jaar verworven deelneming met een belang van minimaal 25%. 2. Liquidatieverlies onder bepaalde voorwaarden.

Het tijdelijke afwaarderingsverlies van punt 1 is het verschil tussen de waarde en de kostprijs van de deelneming. Dit afwaarderingsverlies moet uiterlijk in het zesde tot het tiende jaar in gelijke bedragen aan de winst worden toegevoegd. Het betreft dus uitstel van belasting. Door de daling van de tarieven in de afgelopen jaren is ook sprake van gedeeltelijk afstel van vennootschapsbelasting bij het terugnemen van het verlies uiterlijk in het zesde tot het tiende jaar. Deze regeling komt per 1 januari 2006 te vervallen. Voor geleden afwaarderingsverliezen van vóór 2006 komt een overgangsregeling. Deze houdt in dat de regeling van vóór 2006 voor de terugneming van de verliezen in de jaren 6 t/m 10 van toepassing blijft. Een afwaarderingsverlies op een deelneming in 2005 op basis van de hierboven beschreven regeling is dus nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 31,5%, terwijl belastingheffing in de toekomst vermoedelijk plaatsvindt tegen een tarief van maximaal van 26,9%. Dit is dus één van de voorbeelden om kosten naar voren halen en winsten uitstellen. Hierdoor kunt u optimaal gebruikmaken van de ingezette en voorgestelde tariefsverlagingen in de vennootschapsbelasting.

Onder bepaalde voorwaarden kan een moedermaatschappij een liquidatieverlies dat zij op een deelneming lijdt ten laste van haar winst brengen. Het voert te ver om in deze bijdrage op de nadere voorwaarden in te gaan. In 2005 is deze regeling overigens aangescherpt en op basis van de hervorming van de vennootschapsbelasting zal het liquidatieverlies vanaf 2007 niet meer aftrekbaar zijn. Het verlies kan pas genomen worden als na de liquidatie de vereffening van de deelneming is voltooid. De vereffening is vaak een tijdrovende bezigheid, zodat wellicht nu actie ondernomen moet worden om alsnog een aftrekbaar liquidatieverlies "te genieten" voor 2007.

Tot slot
Met ingang van 1 januari 2006 wordt tevens de kapitaalsbelasting afgeschaft. Naast het Belastingplan 2006 is ook een wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer om de omzetting van schulden in eigen vermogen niet meer bij de schuldenaar te belasten, maar bij de schuldeiser in die mate dat zijn "oude schuld" in waarde toeneemt. De nieuwe regeling voor de fiscale behandeling van het omzetten van schulden in kapitaal is een stuk aantrekkelijker dan de huidige regeling. De nieuwe regeling gaat in drie maanden na publicatie van de wet in het staatsblad en zal vermoedelijk tegen het einde van het eerste kwartaal van 2006 in werking treden. Dit is dus nog een reden om uitbreiding van kapitaal uit te stellen tot na 1 januari 2006.

Mr. Gijs Vernoij1 Van Oers Accountants en Belastingadviseurs


...interviewt
'Geld is belangrijk, het geeft vrijheid'

...verzorgt
Eigen adviesbureau op gebied van arbo, milieu en veiligheid

...innoveert
Kenniscirculatie om de economie te versterken

...verbetert
Bedrijfsleven heeft verlanglijstje voor politiek

...begroot
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan kvk

...bespaart
Handleiding voor toerisme bespaart tijd

...viert
Toost op 2006

....anticipeert
Colleges voor het Zeeuwse bedrijfsleven

...nomineert
Project Tholen genomineerd

...veilt
Beste score voor zorg­boerderijen op veiling JK Walcheren

...vertrouwt
MKB ondernemingen zijn de motor van Zeeland

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...regelt
Bent u al klaar voor de komst van de levensloop­regeling?

...herstart
Succesvolle herstart in de techniek

...spreekt
In 't kort

...verandert
Bijtelling privégebruik auto geregeld via de loonbelasting

...noteert
Wijzigingen in de vennootschaps­belasting

...verkrijgt
Uw bedrijf overdracht vrij van schenkingsrecht en successierecht?

...onderneemt
Eerlijk en transparant ondernemen

...presenteert
Burgemeester Sala steelt de show op BOS 2005

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wint
Kiwanis Axel Zeeuwsch-Vlaanderen is energieke club

...revitaliseert
Vlissingse Bedrijven Club is doelgericht