In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers
Gebruikelijk loon voor parttime directeur-grootaandeelhouder

Vraag:
Ik werk drie dagen per week samen met mijn vrouw voor mijn eigen BV. De overige dagen werk ik in loondienst. Het resultaat van de BV is jaarlijks ongeveer € 80.000. Ik wil zo min mogelijk geld uit de BV onttrekken. Ik wil voor mezelf een salaris vaststellen van ongeveer € 15.000 per jaar. Mag dit?


Mr. Rens Grimminck en
Drs. Sander van Gelderen

Antwoord:
Op uw situatie is de gebruikelijkloonregeling van toepassing. Deze regeling is in 1997 ingevoerd voor de werknemer die een aanmerkelijk belang (5% of meer van de aandelen) heeft in een BV. Deze directeur-grootaandeelhouder (dga) is in dat geval zowel werknemer als werkgever. De regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat door middel van het afzien van een gebruikelijk loon de heffing van inkomstenbelasting ontlopen kan worden of andere voordelen kunnen worden behaald. Met een gebruikelijk loon wordt bedoeld een loon dat voor soortgelijke dienstbetrekkingen gebruikelijk is, mede gelet op de opleiding van de werknemer, de aard en omvang van de werkzaamheden en andere voor de arbeidsmarkt relevante feiten en omstandigheden.

Om te voorkomen dat u met betrekking tot de complexe regeling door de bomen het bos niet meer ziet is het verstandig de volgende stappen te doorlopen om te komen tot uw 'gebruikelijk loon':

  • Ten eerste wordt het salaris van de dga geacht minstens € 39.000 te bedragen. Sinds dit jaar wordt het gebruikelijk loon jaarlijks aangepast aan prijs- of loonstijgingen. Indien u en de BV echter aan kunnen tonen dat in een normale dienstbetrekking een lager salaris gebruikelijk is, mag worden uitgegaan van dit lagere salaris.
  • Vervolgens dient beoordeeld te worden of er in een vergelijkbare dienstbetrekking, waarbij geen sprake is van een aanmerkelijk belang, een hoger salaris gebruikelijk is. Indien dit het geval is mag het salaris niet meer dan 30% afwijken van wat gebruikelijk is.
  • Indien er bij uw BV ook andere werknemers in dienst zijn mag het salaris niet minder bedragen dan dat van de best betaalde werknemer. Ingeval het echter aannemelijk is dat het salaris lager dient te zijn dan het hoogste loon van de overige werknemers, mag het salaris wederom niet meer afwijken dan 30% van wat gebruikelijk is.

Op het punt van het aannemelijk maken van een lager loon is de vrije bewijsleer van toepassing. Dit houdt in dat u op alle mogelijke manieren mag aantonen dat in uw geval het fictieve loon lager dan € 39.000 moet worden vastgesteld. Een veelgehoorde motivatie is dat er in deeltijd wordt gewerkt, zoals bij u het geval is. Het enkele feit dat er sprake is van een deeltijd dienstverband is sinds vorig jaar echter onvoldoende.

De Hoge Raad heeft vorig jaar bepaald dat een dienstverband in deeltijd geen reden is om een lager gebruikelijk loon vast te stellen. In deze zaak meende een dga dat hij een lager loon in aanmerking mocht nemen, omdat hij in deeltijd voor zijn BV werkte. Hij werkte vier dagen in de week in loondienst en de overige dagen voor zijn BV. De BV maakte een winst van ruim € 70.000. De BV betaalde hem € 11.107 aan loon. De inspecteur stelde dat het gebruikelijke loon minstens € 38.118 (destijds de hoogte van het gebruikelijk loon) moest bedragen. De dga vond dit op basis van het aantal dagen dat hij voor de BV werkte onterecht. De Hoge Raad besliste dat onder andere de hoogte van de gerealiseerde winst een bevestiging vormt dat het gebruikelijke loon minstens € 38.118 moest bedragen. Het enkele feit dat er sprake is van werkzaamheden in deeltijd is geen reden voor een verlaging van het gebruikelijke loon. Tevens besliste de Hoge Raad dat, ook al was er sprake van een deeltijd dienstverband, het aan de dga was om aannemelijk te maken dat een gebruikelijk loon voor deze deeltijd dienstbetrekking lager is dan € 38.118.

Het deeltijd dienstverband biedt hoogstwaarschijnlijk geen uitkomst. Mede gezien de door uw BV behaalde winst zal het erg moeilijk zijn om aannemelijk te maken dat uw gebruikelijk loon in dit geval lager is dan € 39.000. De inspecteur zal dus hoogstwaarschijnlijk niet akkoord gaan met een salaris van € 15.000.

Wilt u ook graag advies over uw situatie en de mogelijkheden? We praten er graag met u over. U kunt contact met één van ons opnemen via ons nieuwe kantoor in Goes, telefoonnummer (0113) 24 20 00.
Of per e-mail:
sander.van.gelderen@nl.pwc.com of rens.grimminck@nl.pwc.com.


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beheert
Betrouwbaar vermogensbeheer

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...onderneemt
Onbekend maakt onbemind

...verankert
Innovatie verankeren binnen de organisatie

...werkt
Aantal banen in Zeeland groeit flink

...netwerkt
Netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst KvK

....loont
Duurzaam Ondernemen loont!

...confronteerd
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...wint
Online boekhouden als financiële cockpit

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...verandert
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...kiest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...luncht
Kerstlunch OCG in teken Maintenance Valley

...spreekt
De Feyter Group wint BOS 2006

...bracht op
Behoud Hoogaars 'wint' JKW Veiling

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006