In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Privacy vereist meer transparantie

Met de ophanden zijnde komst van instanties die zich bezighouden met het certificeren van bedrijven op het gebied van privacy lijkt dit gegeven een volwaardige plaats te krijgen binnen ondernemend Nederland. "Lang niet iedereen realiseert zich hoeveel en hoe vaak we bedrijfsmatig met privacy te maken hebben." Aan het woord is Mr. Corrie Ebbers, onafhankelijk privacy consultant in Breda. In een aantal maandelijkse artikelen gaan we in op privacy binnen het zakelijke verkeer. Deze maand de eerste aflevering.


Mr. Corrie Ebbers.

"Voortschrijdende technologische ontwikkeling vereist regulering en transparantie om ongewenste wildgroei te voorkomen. Voor ondernemers zijn de woorden kwaliteit en vertrouwen kernbegrippen om tot succesvol zakendoen te komen. Het goed toepassen van privacyregels is daarmee onlosmakelijk verbonden. Met de razendsnelle groei van informatie- en communicatietechnologie is iedereen in honderden registraties opgenomen; bij de overheid, als klant, als werknemer soms, dus deze gegevens moeten van hoge kwaliteit zijn." Persoonsgegevens zijn daarmee een product geworden. "Privacy lijkt in ons land een wat besmette term geworden", vertelt Mr. Corrie Ebbers.

"Je hoort zo vaak: 'Dat mag niet vanwege privacy'. Toch is het tegenovergestelde aan de hand. Maar voor we daarop doorgaan is het praktisch eerst tot een begripsbepaling te komen van wat privacy nu eigenlijk is. Wat behelst het, wat mag wel maar wat mag weer niet. Het begrip is ruim. Zo zijn er verschillende vormen van privacy te onderscheiden: ruimtelijke prvacy (binnentreden in een woning), communicatieve privacy (brief-telefoon-telegraafgeheim), lichamelijke privacy (toestemming voor medische behandeling, afnemen van DNA) en informele privacy (het verwerken van gegevens). In deze serie gaat het over het laatste: persoonsgegevens en hoe hiermee om te gaan. De regels en rechten om de persoonlijke levenssfeer van mensen te garanderen. Doordat de technologie zo'n hoge vlucht heeft genomen, en dan met name door het gebruik van computers en internet, is het noodzakelijk geworden regels te stellen. Internet trekt zich namelijk niets aan van geografische grenzen en biedt ale mogelijkheden om anoniem te blijven. De wetgeving op dit vlak is relatief gesproken nieuw - de eerste privacywet werd in 1989 aangenomen en in 2001 aangepast aan de Europese richtlijn, waarmee uitwisseling met andere landen binnen de Europese Unie mogelijk is omdat nu overal het niveau van bescherming gelijk is. Belangrijk in dit kader is gegeven dat iets pas strafbaar is als het in het Wetboek van Strafrecht als genoemd staat. Dit legaliteitsbeginsel betekent dat de wetgever steeds moet inspelen op nieuwe technologie.

Een van de voorbeelden is dat tegenwoordig naast huisvredebreuk, computervredebreuk in de wet als strafbaar feit wordt genoemd. Iedereen kent de wildgroei van spam en spyware binnen computers. Dit leidt tot enorme kosten. Doordat geografische grenzen wegvallen wordt het steeds moeilijker iets te doen tegen deze vorm van criminaliteit. Routers versleutelen de afzendercodes, of spam wordt vanuit Azie verstuurd waardoor het moeilijk is deze te traceren en vervolgens aan te pakken. Privacyregels omvatten niet alleen de rechten van de individuele burger, maar stellen ook eisen aan de kwaliteit van die gegevens. Veroudering ervan is hierin uit den boze. Daarnaast regelt de wet de aansprakelijkheid van degene die gegevens verwerkt, de beveiliging en de bewaartermijnen. Het is terecht dat er regels zijn als je bedenkt dat persoonsgegevens vaak als bulkgoed wordt verwerkt. Anders dan vaak wordt gedacht maakt privacywetgeving juist mogelijk om persoonsgegevens te gebruiken. In privacywetgeving wordt, naast de bescherming van het individu en normen ten aanzien van beveiliging dus de mogelijkheid geboden dat gegevens wel gebruikt worden. De privacywet is een wet van mogelijkheden, niet van onmogelijkheden. Een opmerkelijk verschil met wat vaak wordt gedacht. Daar waar grenzen hierin worden verkend begint mijn vak eigenlijk." Ze lacht.

Transparantie
"Je moet het zo zien dat de basis van alle gegevensverstrekkingen binnen de overheid de Gemeentelijke Basis Administratie is. Het is de bron van alle gegevensverstrekking voor belasting, pensionering, deurwaarders, ziektekostenverzekeraars, justitie en ga zo maar door. Het van groot belang dat die gegevens juist zijn en dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan. Privacywetgeving geeft hierbij richtlijnen en daardoor houvast. Maar je kunt met zekerheid stellen dat niet alleen de overheid te maken heeft met privacyregels; ze gelden voor eenieder. Ook voor ondernemingen is het zorgvuldig gebruik van gegevens van groot belang. We hadden immers al vastgesteld dat kwaliteit en vertrouwen kernbegrippen zijn voor iedere ondernemer. Die wil zijn goede naam, faam en zijn geld niet verkwisten met onjuiste informatie. Transparantie binnen bedrijven wordt steeds belangrijker. Meer en meer organisaties vinden het belangrijk dat ze gaan voldoen aan ISO-normen. Naar de toekomst toe zul je zien dat privacybescherming, gegevensverwerking, ook een belangrijk onderdeel hiervan gaat uitmaken. Ik noemde in dat kader al de certificeringbureaus die aan het ontstaan zijn. Ondernemingen willen hun klanten duidelijk maken dat zij op een correcte manier met klantgegevens omgaan. Binnen computerprogrammatuur wordt Privacy by Design, door toepassing van - Privacy Enhancing Technology, kortweg PET genoemd - steeds belangrijker.

Dit betekent dat je binnen de bouw van computerprogramma's voor ondernemingen privacybeschermende maatregelen inbouwt. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door autorisaties te regelen, codes mee te geven voor bepaalde gegeven. Belangrijke handelingen en procedures worden zo bewaakt en gecontroleerd, de mogelijkheden zijn onbegrensd. Het is belangrijk dat hierover voorafgaand aan de bouw van een programma goed wordt nagedacht. Het achteraf nemen van maatregelen vergt meer van een organisatie, is tijdrovend en aanzienlijk kostbaarder dan wanneer dit bij aanvang wordt meegewogen."

Iedere onderneming heeft zijn eigen doelgroep. Het is voor een ondernemer dus zaak die doelgroep zo efficiënt mogelijk te bedienen. Er zijn bedrijven die zich bezighouden met de handel in adresbestanden ten behoeve van direct marketing en voor charitatieve doeleinden. Dit mag wel mits er een waarborgen in acht wordt genomen. Het moet van die gegevens duidelijk zijn wat je ermee gaat doen en het moet aan degene wiens adres wordt verkocht kenbaar zijn gemaakt dat dit gebeurt. Toezichthouder op het gebied van privacy is het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) die forse boetes oplegt indien niet correct met de regels wordt omgegaan. Om dit en ander onheil te voorkomen zijn er steeds meer beroepsgroepen en grote bedrijven die een eigen auditafdeling in het leven roepen of die gaan werken met gespecialiseerde kwaliteitsfunctionarissen. Ook zij zullen een transparant beleid op het gebied van privacy als belangrijk onderdeel zien van hun taak.

Meer informatie:
Internet: www.privacy-advies.net


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving