In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006
File not found.

Nationale Zeeuwse Oesterpartij 2006
Water kun je nooit beheersen, wel beheren

Op donderdag 14 september 2006 is de vierde Nationale Zeeuwse Oesterpartij gehouden op het Abdijplein in Middelburg. Circa vijfhonderd genodigden hebben tijdens deze grootse netwerkbijeenkomst genoten van de prachtige Zeeuwse oesters en de daarbij speciaal geselecteerde Zeeuwse wijnen. Tijdens het traditionele één-uurssymposium stonden 'Kust en Veiligheid' dit jaar centraal.


Impressie Nationale Zeeuwse Oesterpartij 2006.

Uiterst actuele onderwerpen in zowel Vlaanderen als in Zeeland, zoals klimaatverandering, zeespiegelrijzing, overstromingskansen en robuuste zee- dan wel landwaartse kustverdediging zijn als een rode draad door de inleidingen gelopen.

Duurzame veiligheid
"Het garanderen van duurzame veiligheid is van groot belang. De Deltawerken leken die duurzaamheid te brengen, maar gaandeweg moeten we tot de conclusie komen, dat we nooit klaar zijn met de kustverdediging. Hoewel Zeeland veiliger is dan ooit, kunnen we niet achteroverleunen", stelt gastheer drs. W.T. van Gelder, Commissaris van de Koningin in Zeeland. "Behalve dat de milieugevolgen van de werken voor nieuwe problemen zorgen, zoals zandhonger in de Oosterschelde en algenbloei in het Zoommeer en de Krammer/Volkerak komen er nieuwe ontwikkelingen in de manieren, waarop zee en land vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Ontwikkelingen, waarbij we op een andere wijze naar het water en de kustverdediging kijken, we kunnen immers niet steeds doorgaan met het verhogen van onze dijken. We moeten de natuur inzetten bij het kustbeheer, haar laten meewerken aan het vormen van een vitale delta, aan onze eigen, duurzame veiligheid."

Integrale oplossingen
Water kan een bedreiging vormen voor de delta, maar tegelijkertijd ontleent de delta zijn kracht aan datzelfde water. Zonder het zilte water waren de industrie en de toeristen nooit naar Zeeland gekomen. "Naast een andere aanpak van de kustverdediging door bijvoorbeeld het vormen van natuurlijke, brede waterkerende zones, kunnen we de mogelijkheden daarvan benutten. Een hectare oesters brengt zeker in de toekomst meer op dan een hectare suikerbieten! De zeespiegel rijst, maar schorren rijzen mee. Het Verdronken Land van Saeftinge is daarvan het voorbeeld. Door de eeuwen heen is het dijkloze land door het ritme van de getijden een van de hoogste gebieden in de provincie geworden. Wij moeten ervoor zorgen dat Zeeland klimaatbestendig is en niet wachten tot de zeespiegelrijzing een feit is. Dan zijn we te laat. Nu moeten we beginnen met het creëren van integrale oplossingen. Dat kost tijd, maar die hebben we nog. Vervolgens kunnen we de verworvenheden wereldwijd inzetten in gebieden met andere zeeën en oceanen, die net zoals wij aan de Noordzeekust zullen worden geconfronteerd met klimaatverandering. Onze Deltawerken zijn het mondiale voorbeeld van waterwerken. Die voorbeeldfunctie moeten wij behouden, maar wel als integrale verworvenheid. Dat kan alleen als we de zee als bondgenoot zien. Zeeuwen draaien zich gelukkig steeds vaker om en richten zich naar de zee toe. Ik hoop dat die trend zich voortzet. Dat is de enige manier om Zeeland en de delta vitaal en klimaatbestendig te maken en te houden", aldus de heer Van Gelder.

Netwerken op het Abdijplein.

Veiliger Zeeschelde
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie en Leefmilieu de heer K. Peeters onderschrijft het warme pleidooi van de heer Van Gelder. Vlaanderen benadert het probleem van overstromingen op andere wijze. Door meer ruimte aan de Zeeschelde te geven en bestaande overstromingsgebieden in ere te herstellen en nieuwe te creëren, beschermen onze zuiderburen hun inwoners tegen het water. Daartoe is het 'Sigmaplan' dat gaat over een veiliger Zeeschelde, in 2005 gewijzigd. "De kustverdediging werken wij uit in een kustveiligheidsplan. Daarin laten wij de huidige norm van één overstromingskans in 1000 jaar los en bieden wij dichtbevolkte gebieden meer bescherming dan dunbevolkte. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat wij het water op velerlei wijzen kunnen beheren, echter beheersen kunnen wij het nooit. Alertheid blijft geboden", aldus de heer Peters. De minister besteedt veel aandacht aan gezamenlijke kustveiligheidsplannen met Nederland en Frankrijk. Het Zwinproject is daarvan een voorbeeld. Dit gezonde getijdengebied kan zichzelf in stand houden, mits het landinwaarts wordt uitgebreid met 120-180 hectare, waarvan tien op Nederlands grondgebied. Medio 2008 is de streefdatum voor aanvang van de werkzaamheden.

Oesterpartij
Vervolgens lichten de heren H. Siemers, lid task force Maritiem Beleid van de Europese Commissie in Brussel en A. Kraaijeveld, voorzitter Netherlands Watership Partner hun bijdrage aan 'Kust en Veiligheid toe'. Hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam de heer H. Pleij ten slotte, schetst de betekenis van het water voor de mens. "Met het water hebben we altijd iets gedaan. Ook al hadden we er angst voor, vroegen we ons voortdurend af hoe we eraan konden verdienen. De vuurtoren in Westkapelle is het embleem van onze Nederlandse mentaliteit." Onder het genot van de oesters, één van de heerlijkste Zeeuwse Zilte Zaligheden en de Zeeuwse wijnen zijn tijdens de afsluitende Oesterpartij heel wat contacten gelegd, vernieuwd en verstevigd.


...realiseert
Contacta 2006: Ontmoetingen in een positieve zakelijke sfeer

...verstrekt
Garantie op particuliere occasions

...profileert
Goes: economisch hart van Zeeland

...moderniseert
Nieuwe collectie, nieuw imago

...kleurt
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...ervaart
Zeeuws bedrijfsleven bekneld door regels

...presenteert
Ondernemerstuin op Contacta

....kiest
BAGE-groep, Hollestelle en De Betho genomineerd voor OCG-Trofee

...toont
Automotive Plein: Gezamenlijke presentatie succesvol

...profileert
Schouwen-Duiveland Continu in Beweging

...slaat de handen ineen
Veel bedrijvigheid op Zeeuws-Vlaams paviljoen

...helpt
Samen werken aan de toekomst

...ontmoet
Relatiebeheer staat centraal

...concludeert
Water kun je nooit beheersen, wel beheren

...stimuleert
Bijeenkomst Duurzaam Ondernemen Tholen

...biedt
Interessante kavels op JKW-Veiling

...discussieert
Innovatieve ondernemers op BOS 2006

...overziet
Deelnemerslijst Contacta 2006

...exposeert
Beursindex Contacta 2006

...zit bij de ingang
Bedrijven uit alle kernen vertegenwoordigd op oudste plein Contacta

...profileert
Middelburg Plaza is een begrip op de Contacta

...behartigt
Goed ondernemersklimaat in Middelburg

...bezoekt
Veel sfeer op Zeeland Nazomerfestival

...onderzoekt
Meewerken genereert meerwaarde

...voetbalt
RBC Roosendaal is Zeeuwser dan u denkt

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...consulteert
Op spreekuur bij gedeputeerde le Roy

...ondersteunt
KN afdeling Zeeland in actie voor wezen in Congo

...belicht
Zuidwest Nederland: logistieke as of logistiek moeras

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006