In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2007
File not found.

Het wordt eenvoudiger

Exploitatievergunningen voor de horeca moeten worden afgeschaft. Ze zijn zinloos want via bestemmingsplannen is exact te reguleren waar er wel en waar geen horecagelegenheid mag komen. Kapvergunningen moeten alleen maar worden afgegeven voor bomen die deel uitmaken van een beschermde bomenlijst. Ook de reclamevergunning moet worden afgeschaft, er moeten private afspraken gemaakt worden voor reclame- uitingen.

door Ron Gregoor


Winkels hoeven geen vergunning meer te hebben voor het maken van reclame.
Foto: archief BN/DeStem

BREDA - Als het aan de Kamer van Koophandel, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk ligt, komen er straks veel minder regels. Een groot aantal reglementen moet worden vereenvoudigd. De Kamer van Koophandel West- Brabant heeft met haar document '12 Best Practices' een eerste stap gezet in de vereenvoudiging van de regelgeving. Het boekwerk is inmiddels omarmd door alle Kamers van Koophandel in het land. Vorige maand verscheen het document, de Kamers gaan samen met de diverse overheden aan tafel zitten om de 'praktijkvoorbeelden' uit te werken.

Het gaat om twaalf van de meest voorkomende gemeentelijke vergunningen. Gemeenten hebben gemiddeld te maken met tussen de 40 en 60 vergunningen. De twaalf Best Practices gaan over: aanlegvergunningen, evenementenvergunningen, exploitatievergunningen voor de horeca, in- en uitritvergunningen, innemen van gemeentegrond voor niet- commerciële doeleinden, kapvergunningen, marktplaatsvergunningen, reclamevergunningen, speelautomatenvergunningen, ventvergunningen, vergunningen voor een alarminstallatie en de winkeluitstalvergunning.

Al jaren klagen ondernemers in ons land over de zeer vele en ingewikkelde regels, waaraan zij zich moeten houden. De Kamer van Koophandel in West- Brabant startte twee jaar geleden een project om de omvang van de gemeentelijke regelgeving te reduceren en de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren. Het resultaat ligt er nu: een handboek getiteld: 12 Best Practices. Voor het reduceren van gemeentelijke Administratieve Lasten voor bedrijven. Of, van denken naar doen.

Afschaffen
De Kamer van Koophandel in West- Brabant stond twee jaar geleden aan de wieg van de kentering. Daar startte een project om alle vergunningen onder de loep te houden. Alle elf gemeenten in de regio West- Brabant deden mee. Zij hebben intussen gezamenlijk op B en W- niveau besloten om de regeldruk voor bedrijven aanzienlijk te reduceren. Concreet betekent dit dat 40 procent van de vergunningen die door de projectgroep zijn onderzocht, wordt afgeschaft of vereenvoudigd. Per gemeente zijn dat 15 tot 25 vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.

Op basis van dit geslaagde project in West- Brabant blijkt dat door de gevolgde aanpak de Administratieve Lasten voor bedrijven en burgers in de betrokken gemeenten tussen de 30 en 60 procent zijn gedaald. Er is sprake van een vermindering van gemeentelijke lasten van tussen de 20 en 40 procent. Het blijkt dat de aanvraagtijden verkort zijn met tussen de 40 en 60 procent. De Kamers van Koophandel hebben intussen in zes regionale projecten met 42 gemeenten- die deels afgerond zijn en deels nog lopen- gezamenlijk met de betrokken gemeenten veel ervaring opgedaan over de mogelijkheden om de regeldruk voor ondernemers concreet en meetbaar te verminderen. De ervaringen uit deze projecten zijn vertaald naar zogenaamde 'Best Practices', die inzicht verschaffen in de mogelijkheden om de regeldruk te verminderen. Vorige maand verscheen de brochure, waarin die '12 Practices' uitgebreid besproken worden. De twaalf vergunningen zijn geselecteerd door een begeleidingsgroep waarbij getracht is om verschillende invalshoeken en sectoren met elkaar in een beperkte selectie van 12 te combineren.

Brochure
De brochure geeft aan naar welke oplossingen gestreefd kan worden als een gemeente van plan is om de Administratieve Lasten voor bedrijven aan te pakken. In sommige van deze Best Practices wordt aangegeven dat de vergunning kan worden afgeschaft. Andere Best Practices gaan er van uit dat vereenvoudigingen worden aangebracht. Nader bezien levert dat niet alleen besparingen op voor bedrijven, maar kan het ook voor de gemeentelijke organisatie voordelen opleveren. Gemeenteambtenaren kunnen op hoofdlijnen vergelijken tussen de huidige situatie in hun gemeente en de beschreven Best Practices. De Kamer van Koophandel laat nadrukkelijk weten dat een best Practice niet het proces kan vervangen dat een gemeente moet doorlopen voor concrete dereguleringsmaatregelen. Een best Practice beschrijft het mogelijke eindresultaat van de herziening van een vergunning op hoofdlijnen.

Het initiatief van de West- Brabantse Kamer van Koophandel is inmiddels landelijk overgenomen. Het verminderen van de regeldruk voor ondernemers leeft als thema intussen bij vele organisaties en belangengroeperingen. Zo heeft bijvoorbeeld MKB Nederland met het ministerie van Economische Zaken een 'Handreiking ondernemersgerichte Algemene Plaatselijke Verordening' laten opstellen, met voorstellen voor het schrappen en vereenvoudigen van zes vergunningen. De vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ook met een project bezig om regels te vereenvoudigen. Maar de voorliggende 12 Best Practice gaan daarin een slag verder. Er wordt niet alleen ingegaan op de mogelijke verandering van de regelgeving. Het zijn bewezen oplossingen die met succes in de praktijk zijn toegepast en derhalve voor de betreffende vergunning als maatlat kunnen dienen.

De nieuwe regels
De 12 Best Practices van de West- Brabantse Kamer van Koophandel gaat uit van twaalf veel voorkomende vergunningen.De beste oplossingen voor de voorkomende gevallen, zegt de Kamer.

 • Volgens de nieuwe voorstellen moeten bedrijven nog wel een aanlegvergunning hebben. Het gaat om een vergunning om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarde wegen aan te leggen, sloten te graven of te dempen, bomen te planten en te rooien en grond op te hogen of af te graven. De Kamer wil in ieder geval de aanvraagtijd voor mandatering aanzienlijk bekorten. Dat kan onder meer door het digitaal aanbieden en minimaliseren van aanvraagformulieren. De gemeente Simpelveld onderzoekt nu de mogelijkheid om een mandaatstelling te regelen.
 • Om een feest of evenement te organiseren, heb je een evenementenvergunning nodig. Voor kleine evenementen worden die vergunning omgezet in algemene regels, Voor alle feesten gelden dezelfde regels. Terneuzen heeft al algemene regels voor kleine evenementen, iedere andere Nederlandse gemeente kan die overnemen.
 • De KvK wil de exploitatievergunning voor de horeca afschaffen Aantallen en locaties van horeca- ondernemingen kunnen via het bestemmingsplan worden gereguleerd. Via bestaande wet- en regelgeving kan worden opgetreden tegen mogelijke overlast door onder andere parkeren, criminele activiteiten en zwerfvuil.
 • In- en uitritvergunning, de beste oplossing is ook hier algemene regels vast te stellen over het gebruik daarvan. In de algemene regels staan criteria voor locatie, afmetingen, plaats, aanlegvoorwaarden en materialen. De Friese gemeente Wymbritseradiel heeft die al.
 • Als iemand op de openbare weg een steiger, puinbak of container wil plaatsen, moet hij daarvoor een vergunning hebben. Hoeft niet meer, zegt de Kamer van Koophandel, algemene regels over het gebruik van de openbare weg zijn voldoende. Woensdrecht heeft die en dat werkt prima.
 • Kapvergunningen zijn alleen nodig voor het kappen van bomen die op een beschermde bomenlijst staan.
 • Een marktplaatsvergunning voor het innemen van een plaats op de week- of dagmarkt, moet voortaan voor onbepaalde tijd gegeven worden en niet, zoals nu, om de zoveel jaren verlengd worden. Steenbergen heeft er goede ervaringen mee.
 • De Reclamevergunning moet worden afgeschaft. Volgens de KvK reguleert de Woningwet het grootste deel van de reclame- uitingen. Breda heeft al eerder de reclamevergunning afgeschaft.
 • Als iemand een vergunning aanvraagt voor speelautomaten, moet hij die in principe voor onbepaalde tijd krijgen, vindt de KvK. Rucphen werkt al met dat principe.
 • Een ventvergunning moet worden afgeschaft. De vergunning wordt in de praktijk weinig aangevraagd, nooit geweigerd, van wildgroei is geen sprake en het aanbieden van slechte handelswaar kan met een vergunning niet worden voorkomen. Uit de tijd dus, daar is Moerdijk al eerder achter gekomen.
 • De Kamer wil ook de vergunning voor het hebben van een alarminstallatie afschaffen. Hiervoor geldt hetzelfde als de ventvergunning.
 • Voor het uitstallen van goederen op de openbare weg voor een winkelpand zou eigenlijk algemene regels moeten gelden. Rotterdam heeft die al en dat bevalt de stad prima.

...onderneemt
Goede huidverzorging is investering in jezelf

...slaagt
Zeeland richt zich op zakensegment

...ontdekt
Grenzeloos innoveren met Syntens

...emigreert
"Toon je belangstelling voor de andere cultuur"

...versoepelt
Voorstellen leveren Zeeuws bedrijfsleven ruim 70.000 euro op

...maakt kans
Zeeuwse ondernemers maken kans op Startersprijs

...groeit
Terugblik op 2006 in KvK-jaarverslag

....zit
De stoel

...bekijkt
De stand van zaken

...beslist
BOOST maakt dromen waar

...peilt
Een lichte zomerdip: 6,9

...golft
De golfbaan is d� plek om te netwerken

...roeit
Roeien voor het goede doel

...wenst
Zeeuwse ondernemers bespreken Prinsjesdag

...investeert
Rewin nu ook in Zeeland

...geniet
Oesterpartij in Abdij

...viert
Prijs voor kleinbedrijf

...bestuurt
Federatie ondernemers

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vliegt
Blijven hangen boven Lelystad

...controleert
Helicon zit altijd in de lucht

...fietst
Pelgrims op de fiets naar Spanje

...groeit
Vlissingen: toeristengemeente

...knapt op
Boulevard wordt trekpleister

...bouwt
Binnenstad op de schop

...trekt
Vlissingen wil evenementenpaleis

...werkt
Arbeidsethos is goed in Vlissingen

...kiest
Michiel de Ruyter nog springlevend

...opent
Langste Bank uniek voor Vlissingen

...presenteert
Ronde Tafel Walcheren richt zich op inhoud

...ontwikkelt
De vliegende auto

...rijdt
Zakelijk onderweg

...renoveert
Zeelandhallen klaar voor de toekomst

...beweegt
Sportplezier voor iedereen

...eet
Zeeland's grootste wokrestaurant

...opent
Centrum voor biljart, bowling en brasserijen

...serveert
Merral Goes biedt service en kleinschaligheid

...realiseert
De Zeelandhallen goed voor Zeeland

...speelt
Holiday on Ice wil op beste locaties spelen

...bezoekt
Contacta 2007 bijna vol

...golft
Golfen op het strand

...schaft af
Het wordt eenvoudiger

...veilt
Alles klaar voor de JKW veiling

...verkent
Barcelona verkennen

... ontwikkelt
Spelletje golf in een truck

...werkt samen
Bolides op Rosada

...draait
Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt draaien weer op volle toeren

...verbetert
Aanpassing beveiliging op drie bedrijvenclusters