In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2006
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Quarles & Jurgens
Wagenvoorde Lastechniek
Rentree/OAZ
DGA Financieel Adviseurs Zeeland bv
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
PricewaterhouseCoopers
Profiteert u van de Wet Vpb 2007?

In september 2005 hebben wij u reeds eerder geïnformeerd over de Wet werken aan winst (hierna: de Wet). Op 24 mei 2006 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden. De Wet beoogt de Nederlandse concurrentiepositie te verbeteren. Verder wordt modernisering van de Wet als noodzakelijk aangemerkt, gelet op de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. De geplande ingangsdatum van deze ingrijpende wetswijziging is 1 januari 2007. In dit artikel zullen wij de meest in het oog springende wijzigingen bespreken.


Mr. Rens Grimminck en Drs. Sander van Gelderen

Verlaging van het vennootschapsbelastingtarief
Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar 25,5%. Nederland komt hiermee onder het gemiddelde tarief van de (oude) Europese Unie. De winst tot € 25.000 wordt belast tegen 20% en de winst tussen € 25.000 en € 60.000 wordt belast tegen 23,5%.

De invoering van een groepsrentebox
De introductie van een groepsrentebox is voorgesteld voor het saldo van binnen een groep van verbonden lichamen ontvangen en betaalde rente (groepsrentesaldo). Deze rente wordt effectief belast tegen 5%, doordat het groepsrentesaldo voor 5 / 25,5 deel in aanmerking genomen wordt. Het bedrag dat in aanmerking komt voor belasting naar het effectieve tarief van 5% wordt beperkt tot het percentage heffingsrente van het vierde kwartaal berekend over het gemiddelde fiscale vermogen van dat jaar. Op deze manier wordt bereikt dat de groepsrentebox beperkt blijft tot groepsfinancieringsactiviteiten waarvoor eigen vermogen is aangewend.
Toepassing van de groepsrentebox is optioneel. De keuze voor de groepsrentebox moet door alle in Nederland belastingplichtige groepsmaatschappijen worden gemaakt en geldt voor een periode van tenminste 3 jaar. Tot de groep behoren lichamen waarin voor meer dan 50% wordt deelgenomen.

Beperking van de verliesverrekening
De verlaging van het vennootschapsbelastingtarief moet deels gefinancierd worden uit de beperking van de mogelijkheden tot verliesverrekening. De achterwaartse verliesverrekening wordt beperkt van 3 tot 1 jaar. De momenteel onbeperkte voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt tot een termijn van 9 jaar. Voor verliezen daterend uit jaren voor 2002 geldt een overgangsregeling. Deze verliezen zijn tot en met 2011 verrekenbaar.

De afschrijving van bedrijfsmiddelen
Naast de beperking van de verliesverrekening moet de beperking van de afschrijving bijdragen aan de financiering van het verlaagde vennootschapsbelastingtarief. De afschrijving van vastgoed wordt beperkt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen beleggingspanden en bedrijfsgebouwen die in gebruik zijn binnen de onderneming. Beleggingspanden zijn slechts afschrijfbaar totdat de WOZ-waarde wordt bereikt. Panden in eigen gebruik zijn afschrijfbaar totdat de boekwaarde van het pand inclusief ondergrond 50% van de WOZ-waarde heeft bereikt. De WOZ-waarde wordt jaarlijks bij beschikking vastgesteld. Wel blijft het mogelijk om bedrijfsgebouwen te waarderen tegen aantoonbaar lagere bedrijfswaarde.
Voor panden waarop op 1 januari 2007 nog geen 3 jaar is afgeschreven, komt een beperkte overgangsregeling. Op deze panden mag maximaal 3 jaar volgens de huidige regeling worden afgeschreven. Bedraagt de boekwaarde op 1 januari 2007 minder dan is toegestaan, dan wordt niet teruggekomen op de afschrijvingen uit het verleden.
Ook is voorgesteld de afschrijving van goodwill en andere bedrijfsmiddelen te wijzigen. De minimale afschrijvingsperiode van goodwill gaat verlengd worden naar 10 jaar. De afschrijvingstermijn voor overige bedrijfsmiddelen bedraagt minimaal 5 jaar. Dit betekent dat ook over computerapparatuur 5 jaar moet worden afgeschreven.

De waardering van onderhanden werk en onderhanden opdrachten
In afwijking van de bestaande jurisprudentie wordt het verplicht om bij de waardering van onderhanden werk het constante deel van de algemene kosten op te nemen. Daarnaast moet het onderhanden werk op balansdatum gewaardeerd worden op het gedeelte van de overeengekomen vergoeding voor het gehele werk dat aan het onderhanden werk kan worden toegerekend. Het is niet meer toegestaan de winst bij oplevering te nemen. Wel is het mogelijk een voorziening te vormen voor het geactiveerde onderhanden werk, mits daar aanleiding toe bestaat.

Verlaging van het tarief van de dividendbelasting
Het tarief van de dividendbelasting zal met ingang van 1 januari 2007 verlaagd worden van 25% naar 15%. Deze verlaging vermindert de administratieve lasten voor uitkerende vennootschappen en particulier aandeelhouders die niet langer hoeven te verzoeken om verlaging van het 25%-tarief tot het onder verdragen gebruikelijke tarief van 15%. Wellicht ten overvloede merken wij op dat het tarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang 25% blijft. Dit betekent dat op de dividenduitkering die een directeur groot aandeelhouder vanuit zijn BV ontvangt 15% dividendbelasting moet worden ingehouden door de vennootschap. In de aangifte inkomstenbelasting wordt de dividenduitkering belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang tegen 25% onder verrekening van 15% afgedragen dividendbelasting door de BV.

Ten slotte
De hierboven genoemde wijzigingen zijn gebaseerd op het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel. De voorstellen moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer behandeld worden. Wellicht dat nog de nodige wijzigingen en aanpassingen plaatsvinden. Hiervan houden wij u uiteraard op de hoogte.


...bespaart
Duurzaam Ondernemen in Middelburg

...ontwikkelt
Projecten ontwikkelen is het ultieme ondernemen

...reikt uit
Toerisme Innovatie Prijs 2006 uitgereikt

...stimuleert
"Zeeland is dé provincie op het gebied van aquacultuur"

...adviseert
Allplast groeit door investeringen in kennis en interne organisatie

...stopt
Vrouwen en jongeren stoppen sneller met eigen bedrijf

...nomineert
Doe mee aan de Zeeuwse startersprijs

....debatteert
Zeeuws Personeelsevent op woensdag 4 oktober in Rilland

...promoot
Zeeuwse goede doelen op JKW Veiling 2006

...exposeert
Nog beperkte standruimte beschikbaar op Contacta 2006

...voorziet
Veel dynamiek in Middelburg

...vestigt
Woonboulevard Mortiere is een publiekstrekker

...voegt samen
Stationsgebied heeft uitstraling en herkenbaarheid

...realiseert
Park Veldzigt is een geweldige locatie

...levert op
ZEP: vrijetijdspark waar altijd de zon schijnt

...bevordert
Arnestein is een begrip in Middelburg en omstreken

...karakteriseert
Middelburg is must voor elke toerist

...introduceert
Jaarfeest en uitreiking OCG Trofee 2006

...klaagt
Ontevreden klant kan vaker klagen

...is innovatief
Genomineerden BOS 2006 zijn innovatieve bedrijven

...rijdt
Onderweg

...belegt
De belegginsadviseurs

...ontwikkelt
Bedrijfs onroerend goed