In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Herziening van de vennootschapsbelasting: VPB 2007.
Accountants- en Adviesgroep Rijkse
AAR al 50 jaar een begrip
Stad & Zeeland Makelaardij:
Een goed en eerlijk advies wint!
Caljouw Rademaker
Elke verhuizing in vertrouwde handen
Bedrijf uit Heinkenszand biedt een veelzijdig dienstenpakket
Traas en Ovaa timmert al 40 jaar aan de weg
PriceWaterhouseCoopers
Klanten profiteren van kennisconcentratie
Quarles & Jurgens
Advocatenkantoor Quarles & Jurgens is 100 meter verhuisd
WEA Accountants & Adviseurs
Denkt actief mee met de ondernemer
Zuid-West Automatisering
Netwerk- en werkplekbeheer al mogelijk vanaf enkele pc's
Van Leeuwen de Waard Advocaten
Van Leeuwen de Waard Advocaten houdt open huis
Schipper/OAZ
Nieuw in de vertrouwde omgeving
Baarends Goes
Geen merk ontsnapt aan onze aandacht!
PricewaterhouseCoopers
Herziening van de vennootschapsbelasting: VPB 2007.

PricewaterhouseCoopers verzorgt in 'de Ondernemer' een fiscale vragenrubriek. PricewaterhouseCoopers is een wereldwijd toonaangevende organisatie op onder meer het gebied van accountancy en belastingadvies. De vestiging in Middelburg draagt zorg voor de inhoud van deze maandelijkse rubriek. Mr. Rens Grimminck en Drs. Sander van Gelderen zullen uw vragen persoonlijk beantwoorden. Vragen kunt u richten aan: 'de Ondernemer', Postbus 3805, 4800 DV Breda. Voor actueel belastingnieuws: www.belasting.nl


Mr. Rens Grimminck en Drs. Sander van Gelderen

Op 1 januari 2007 zal de herziene Wet op de vennootschapsbelasting (hierna: de Wet) in werking treden. De Wet moet er voor zorgen dat Nederland weer concurrerend wordt op de internationale fiscale markt. Ook is de noodzaak tot aanpassing evenzeer gevoeld als gevolg van uitspraken van het Europese Hof van Justitie die in toenemende mate van invloed zijn op onze nationale wetgeving. De thans door de Staatssecretaris van Financiën in de nota "Werken aan winst" aangekondigde wijzigingen van de Wet kunnen voor u van groot belang zijn. In dit artikel zullen wij de belangrijkste fiscale maatregelen bespreken.

Verlaging vennootschapsbelastingtarief
Voorgesteld wordt de tarieven voor de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen, zodat het algemene tarief uiteindelijk 26,9% bedraagt en het aanvangstarief 20%. Daarnaast wordt voorgesteld de schijf waarvoor het aanvangstarief geldt uit te breiden van € 22.689 naar € 41.000.

Invoering van een groepsrentebox
Er wordt overwogen een optionele groepsrentebox in te voeren. In de box wordt het saldo van ontvangen en betaalde rente op groepsleningen belast tegen een laag tarief, waarschijnlijk 10%. Dit tarief geldt voor zover het bedrag van de per saldo ontvangen groepsrente hoger is dan het saldo van de aan derden betaalde rente.

Invoering van fiscale eenheid met grensoverschrijdende verliesverrekening
De nota stelt voor om de regeling van de fiscale eenheid toegankelijk te maken voor EU-dochtervennootschappen. Verliezen die de EU-dochtervennootschap lijdt, kunnen in beginsel direct worden verrekend met de Nederlandse winst.

Beperking van achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening
Het voorstel is om de achterwaartse verliesverrekening te beperken tot één jaar en de voorwaartse verrekening te beperken tot acht jaar.

Beperking van afschrijving op onroerende zaken.
In de nota wordt voorgesteld om de afschrijving op gebouwen stop te zetten als de boekwaarde van de gebouwen (met inbegrip van de ondergrond) beneden de werkelijke waarde daalt. Bij een eventuele stijging van de werkelijke waarde hoeft niet te worden teruggekomen op eerdere afschrijvingen.

Aanpassingen in de deelnemingsvrijstelling
Er wordt voorgesteld om gelijke voorwaarden voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling te hanteren voor binnenlandse en buitenlandse vennootschappen. Op basis van de nieuwe hoofdregel zal de deelnemingsvrijstelling vanaf 2007 van toepassing zijn op alle belangen van 5% of meer in een Nederlandse of buitenlandse vennootschap die niet als voorraad wordt gehouden. Een uitzondering zal gelden voor belangen in vennootschappen met een passief karakter. Voor deze belangen geldt de deelnemingsvrijstelling alleen als de winst van de betreffende vennootschap vanuit Nederlandse optiek voldoende wordt belast.

Voor winsten behaald met passieve buitenlandse deelnemingen waarop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is, komt een verrekenstelsel. Effectief betekent dit dat Nederland bijheft tot het niveau van het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief.

Belangen van minder dan 5%
Onder de huidige regeling is de deelnemingsvrijstelling van toepassing op belangen in binnenlandse vennootschappen van minder dan 5% die niet ter belegging worden gehouden. In de nota wordt voorgesteld om deze uitzondering te laten vervallen.

Afwaarderingsverlies en liquidatieverlies
Van groot belang is dat in de nota wordt voorgesteld om de mogelijkheid om een liquidatieverlies (alsmede een tijdelijk afwaarderingsverlies) ten laste van het fiscale resultaat te brengen, te laten vervallen.

Invoering van algemene aftrekbeperking voor gemengde kosten
Het voorstel is de beperkte aftrek van gemengde kosten zoals voedsel, representatie en congressen, zoals deze thans geldt voor ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, uit te breiden naar overige werknemers.

Stroomlijning renteaftrekbeperking
Er wordt onderzocht of het mogelijk is een aantal renteaftrekbeperkende maatregelen 'op te schonen' en te komen tot een uitgebalanceerd en concreet voorstel.

Afschaffing egalisatiereserve levensverzekeraars
Omdat geconstateerd is dat het levensverzekeringbedrijf een sector met stabiele bedrijfsresultaten is, wordt voorgesteld om de egalisatiereserve op te heffen.

Afschaffing kapitaalsbelasting
Nederland kent thans een kapitaalsbelasting met een tarief van 0,55%. Met name omdat veel omliggende landen geen kapitaalsbelasting kennen en hierdoor sprake is van een concurrentienadeel voor Nederland, zal de kapitaalsbelasting per 1 januari 2006 worden afgeschaft.


...informeert
Een nette planeet afleveren aan onze kinderen

...start
'Leuk om een bedrijf op te bouwen'

...innoveert
Kunstmest uit fosfaatrijk afvalwater

...stimuleert
ZIE 2005 positief ervaren

...onderneemt
"Groei moet je goed voorbereiden"

...verheldert
Hoe groei ik boven het maaiveld uit?

...feliciteert
Jong Management Zeeuws-Vlaanderen viert tienjarig jubileum

....rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert
Business Park Zierikzee

...presteert
Het bruisende hart van Zeeland

...onderzoekt
Succes trekt succes aan

...verenigt
Sterk door samenwerking

...viert
Tijd voor feest!

...recreëert
The City that never sleeps

...bouwt
Optelsom van fragmenten

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...profiteert
Veel belangstelling voor Contacta 2005

...feest
Al 15 jaar swingen langs de Walcherse kust

...ontwikkelt
BOS 2005: Economische toekomst

...combineert
Toenemende interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven

...ondervindt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'